Дата розміщення: 10.04.2013

Річний звіт за 2012 рік

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Година Вiктор Васильович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1950
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 17
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ДП «Запоріжчерметавтоматика» ЗАТ «НДІАчермет» , директор
6.1.8. Опис Повноваження: директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Директор є підзвітним загальним зборам, організовує виконання їх рішень. Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства згідно Статуту та чинного законодавства. Директор: * має право першого підпису під фінансовими та іншими документами Товариства; * відкриває у банківських установах розрахункові та інші рахунки Товариства; * підписує всі правочини, що укладаються Товариством, при наявності рішення про їх укладання відповідного органу; * видає та підписує накази та розпорядження, що є обов’язковими для виконання всіма працівниками Товариства; * представляє інтереси Товариства у відносинах з державними й іншими органами, підприємствами, установами та організаціями. Обов`язки: Директор на вимогу акціонерів, органів та посадових осіб Товариства зобов’язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Директор зобов’язаний діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Директор зобов’язаний дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов`язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв`язку із виконанням функцій директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб. Директор повинен керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Розмір виплаченої винагороди у 2011 році склав 244 179,94 грн., винагороду в натуральній формі не отримував. Попередні посади: Токар 2 розряду, інженер, завідуючий групи, старший науковий співробітник, завідуючий лабораторією, голова правління, директор. Стаж керівної роботи 17 років. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.


6.1.1. Посада Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кропівницька Анастасія Олександрівна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1986
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ «ВЕГА ПЛЮС», бухгалтер
6.1.8. Опис Обов`язки та повноваження: Головний бухгалтер здійснює забезпечення рацiональної системи документообiгу, застосування прогресивних методiв ведення бухгалтерського облiку; забезпечення повного облiку грошових коштiв та товарно-матерiальних цiнностей, та сучасне вiдображення в бухгалтерському облiку всiх операцiй пов`язаних з їх змiнами та пересуванням; забезпечення чiткого вiдображення виробництва та товарообiгу, реалiзацiї продукцiї, робiт та послуг, результатiв внутрiшнього господарського розрахунку, орендного пiдряду виробництв,цехiв, вiддiлень, бригад та iнших пiдроздiлiв пiдприємства; забезпечення чiткого облiку результатiв господарсько-фiнансової дiяльностi пiдприємства. Головний бухгалтер має право: користуватись матеріалами та інформацією, що стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства; використовувати наявне технічне обладнання та програмне забезпечення, необхідне для виконання службових обов’язків; користуватися Інтернетом у межах, необхідних для виконання посадових обов’язків; представляти інтереси підприємства в сторонніх організаціях з питань, що стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Розмір виплаченої винагороди у 2011 році склав 69 469,12 грн., винагороду в натуральній формі не отримувала. Попередні посади: секретар, бухгалтер. Стаж керівної роботи 1 рік. 10.01.2012р. рішенням Акціонера Кропівницьку А.О. відкликано з посади члена наглядової ради у зв`язку з скасуванням органу - наглядової ради. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.


6.1.1. Посада Ревізор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ледньов Михайло Сергійович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
6.1.4. Рік народження** 1978
6.1.5. Освіта** вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ «ВЕГА ПЛЮС», заступник директора
6.1.8. Опис Повноваження: Ревізор має право: * витребувати у Товариства документи стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства; * вимагати скликання позачергових загальних зборів; * вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів; * бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разі коли він не є акціонером; * вимагати від працівників Товариства пояснень з питань, що віднесені до компетенції ревізора; * здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством. Обов`язки: Ревізор зобов’язаний: * підтверджувати достовірність даних, що містяться у звітах та інших фінансових документів або встановлювати факт їх недостовірності; * інформувати виконавчий орган про виявлені факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звітності та здійснення фінансово-господарської діяльності; * надавати виконавчому органу не пізніше ніж за 45 днів до дати проведення чергових загальних зборів висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за рік; * вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами; * дотримуватися встановленого в Товаристві режиму конфіденційної таємниці відносно документів, доступ до яких вони мають в силу виконання своїх функцій; * не розголошувати інформацію, що має статус інсайдерської; * здійснювати інші дії, передбачені Статутом та чинним законодавством. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Винагороду (в т.ч.в натуральній формі) за виконання обов”язків ревізора особа у 2011 році не отримувала. Попередні посади: інженер-наладчик, електромонтер 5 розряду ,провідний інженер,завідуючий лабораторією, заступник директора. Стаж керівної роботи 2 роки. Змін у персональному складі щодо посадової особи у звітному періоді не було. Посади на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ревізорЛедньов Михайло Сергійовичд/н, д/н, д/нд/н000000
директорГодина Вiктор Васильовичд/н, д/н, д/нд/н15001001500000
головний бухгалтерКропівницька Анастасія Олександрівнад/н, д/н, д/нд/н000000
Усього 1500 100 1500 0 0 0